Close

Regulamin

Regulamin pobytu w obiekcieDziupla Dębki Marta Borkowska” położonym w Dębkach przy ul. Leśnej 23, zwanym dalej Obiektem.

Postanowienia ogólne dotyczące korzystania z Obiektu

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Obiektu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi przez podpisanie karty meldunkowej albo dokonanie rezerwacji i zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt. Dokonując czynności wymienionych w zdaniu poprzednim, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu. Umowa może zostać zawarta wyłącznie z Gościem pełnoletnim posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Obiekt świadczy usługi noclegowe w postaci najmu pokoi w celach krótkotrwałego pobytu Gościa związanego z wypoczynkiem osób dorosłych oraz dzieci, które ukończyły 10 lat.
 3. Pokój w Obiekcie wynajmowany jest na doby. Doba trwa od godziny 16.00 a kończy się o godzinie 11.00 dnia następnego.
 4. W Obiekcie mogą przebywać wyłącznie osoby zameldowane.
 5. Gość nie może przekazać pokoju osobom trzecim.
 6. Pokój może zostać wynajęty wyłącznie na czas określony. Jeśli czas pobytu nie zostanie określony w chwili zameldowania przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 7. Przedłużenie pobytu możliwe jest w miarę dostępności pokoi w Obiekcie. Życzenie przedłużenia pobytu Gość zgłasza niezwłocznie.
 8. Gość zobowiązany jest opuścić Obiekt do godz. 11.00 ostatniego opłaconego dnia pobytu.
 9. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00 do godz. 6.00 rano.
 10. Pokoje nie są sprzątane w trakcie całego pobytu Gościa.
 11. Dzieci na ternie Obiektu muszą przebywać pod stałym dozorem rodziców (opiekunów pranych) lub wyznaczonego przez rodzica (opiekuna prawnego) pełnoletniego opiekuna.
 12. W budynku i na balkonach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu w tym papierosów elektronicznych.
 13. Goście zobowiązani są do zachowania porządku i czystości na terenie Obiektu.
 14. Pościel jest wymieniana, a środki higieny (papier toaletowy) uzupełniane w trakcie pobytu Gościa co 7 dni.
 15. Goście mają możliwość korzystania z  ogólnodostępnej kuchni. Kuchnia przeznaczona jest dla wszystkich Gości Obiektu i korzystanie  z niej musi odbywać się z poszanowaniem innych Gości. Każdy z Gości zobowiązany jest zachować w kuchni porządek.
 16. Do dyspozycji Gości jest miejsce do grillowania oraz rozpalania ogniska – dostępne po wcześniejszej rezerwacji. Opłata za drewno naliczana jest dodatkowo. Gość korzysta z miejsca do grillowania w terminie rezerwacji z poszanowaniem innych gości, a także zobowiązany jest posprzątać miejsce po skorzystaniu z niego. Sprzątniecie powinno nastąpić niezwłocznie po skorzystaniu z miejsca w taki sposób aby mógł skorzystać z niego inny gość. Za sprzątniecie miejsca przez Obiekt naliczana jest dodatkowa opłata w wysokości 50 zł.
 17. Goście mogą zostawiać pojazdy na terenie Obiektu na własną odpowiedzialność i wyłącznie w czasie opłaconego pobytu Gościa w Obiekcie. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie samochodu lub innego pojazdu Gościa pozostawionego na terenie Obiektu, a także rzeczy pozostawionych w samochodzie lub innym pojeździe.
 18. Obiekt jest przyjazny dla  zwierząt. Zwierzę musi być pod stałą opieką Gościa, nie może pozostawać samo w pokoju ani poruszać się po Obiekcie bez dozoru Gościa i odpowiedniego zabezpieczenia. Gość zobowiązany jest sprzątać po zwierzęciu. Za szkody wyrządzone przez zwierzę odpowiedzialność ponosi Gość. Zwierzęta agresywne nie mogą przebywać na terenie Obiektu. Gość zobowiązany jest zgłosić w chwili dokonywania rezerwacji zamiar przyjazdu ze zwierzęciem. Obiekt może odmówić pobytu Gościa ze zwierzęciem bez podania przyczyny. Pobyt zwierząt innych niż psy uzgadniany jest indywidualnie w momencie rezerwacji.
 19. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, czajników elektrycznych, żelazek, piecyków elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia Obiektu.
 20. Obiekt  nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione przez Gościa w pokoju lub na terenie Obiektu.
 21. W celu ochrony osób i mienia Obiekt jest monitorowany za pomocą urządzeń utrwalających obraz.

Płatność za pobyt i rezerwacja

 1. Płatność za pobyt następuje z góry, wraz z zameldowaniem. Brak płatności stanowi podstawę odmowy wykonania usługi.
 2. Warunkiem rezerwacji jest wpłata zadatku na rachunek w banku PKO BP numer  80102011270000190200112292 właściciel konta Marta Borkowska.
 3. Płatność za pobyt nie podlega zwrotowi w przypadku skrócenia pobytu.
 4. W przypadku wcześniejszej rezerwacji Gość zobowiązany jest do wpłaty zadatku w terminie 7 dni od jej dokonania, w wysokości 30% ogólnego kosztu pobytu.  Pozostałą kwotę wpłaca się najpóźniej w chwili zameldowania gotówką, a jeżeli jest taka możliwość to kartą płatniczą według wyboru Gościa. W przypadku rezerwacji przez Gościa pobytu, który ma rozpocząć się w terminie krótszym niż 7 dni od dnia dokonania rezerwacji, zadatek należy uiścić najpóźniej następnego dnia po dokonaniu rezerwacji.  W przypadku płatności bezgotówkowej za datę wpłaty uznaję się datę wpływu środków na rachunek bankowy Obiektu.
 5. Rezerwację uważa się za potwierdzoną, jeżeli Gość wpłacił w terminie zadatek  w całości oraz gdy Obiekt wysłał do Gościa mailem potwierdzenie wpłaty zadatku oraz potwierdzenie dokonania rezerwacji zawierające: daty pobytu, ilość osób, określenie pokoju oraz ogólny koszt pobytu. Gość zobowiązany jest skontaktować się z Obiektem, jeżeli nie otrzyma potwierdzenia rezerwacji w ciągu 3 dni od wpłaty zadatku. Gość zobowiązany jest przed zameldowaniem przedstawić wydruk maila otrzymanego od Obiektu potwierdzającego dokonanie rezerwacji.
 6. Brak przedpłaty (zadatku) w uzgodnionym terminie skutkuje anulowaniem rezerwacji, bez konieczności zawiadamiania o tym Gościa.
 7. W dniu przyjazdu Gość wypełnia Kartę meldunkową, w której podaje swoje dane osobowe oraz dane osób, które wraz z nim korzystać będą z pokoju: imię, nazwisko PESEL, adres zamieszkania.  Każda osoba korzystająca z pokoju zobowiązana jest przedstawić ważny dokument tożsamości.
 8. Niestawienie się Gościa do godz. 19.00 w dniu przyjazdu oraz brak informacji o późniejszym przyjeździe, jest równoznaczne z anulowaniem rezerwacji i możliwością wynajęcia pokoju innemu Gościowi.
 9. Obiekt może anulować rezerwację z ważnej przyczyny np. z powodu braku możliwości wykonania usługi związanej z awarią, siłą wyższą, sytuacją epidemiczną, przepisami ograniczającymi wykonywanie usług,  i innymi podobnymi przyczynami niezależnymi od Obiektu. W takiej sytuacji Obiekt niezwłocznie zawiadamia Gościa o anulowaniu rezerwacji. Wpłacony przez Gościa zadatek podlega zwrotowi w całości w terminie 7 dni od anulowania rezerwacji przez Obiekt, a Gościowi nie przysługuje prawo do zwrotu zadatku w podwójnej wysokości. Zawiadomienia dokonuje się w formie mailowej lub telefonicznie.
 10. Cena za pobyt w obiekcie jest ceną umowną ustalaną w chwili dokonywania rezerwacji, a jeżeli rezerwacja nie była wykonana  cenę ustala się przed zameldowaniem określając ją w Karcie meldunkowej. W przypadku dokonywania rezerwacji cena jest potwierdzana przez Obiekt mailowo wraz z potwierdzeniem rezerwacji.
 11. Przed dokonaniem rezerwacji Gość zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem oraz informacjami o Obiekcie, w szczególności w zakresie standardu pokoi oraz  lokalizacji Obiektu, zamieszczonymi na stronie internetowej Obiektu https://debki-noclegi.pl/.
 12.  W Obiekcie możliwe jest wynajęcie następujących pokoi:
  • pokój 2 osobowy na parterze
  •  pokój 2 osobowy na piętrze
  •  pokój 2 osobowy na poddaszu
  •  pokój 2 osobowy na poddaszu z balkonem
  •  pokój 3 osobowy na parterze
  •  pokój 3 osobowy na piętrze
  •  pokój 4-5 osobowy na piętrze (dwie sypialnie)
 13. Opłata za zgubiony klucz wynosi  100 zł za każdy klucz.
 14. Opłata za sprzątniecie miejsca do grillowania wynosi 100 zł
 15. Opłata za drewno do grilla wynosi 40 zł  za  7/8 kawałków drewna (1 koszyk).
 16. Ceny za usługi, które nie są ustalone w Regulaminie są cenami umownymi ustalanymi w chwili zlecenia  usługi.

Odpowiedzialność za szkody oraz wypowiedzenie pobytu

 1. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Obiektu powstałe z jego winy lub winy odwiedzających go osób, a także zwierząt pozostających pod jego opieką. Gość odpowiada także za szkodzę wyrządzoną przez dzieci zgłoszone w Karcie meldunkowej, co nie wyłącza odpowiedzialności rodziców lub opiekunów prawnych dziecka. Gość zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Obiekt o powstaniu szkody, zniszczeniach lub uszkodzeniach.
 2. W dniu zakończeniu pobytu Obiekt dokonuje sprawdzenia pokoju, a w przypadku stwierdzenia zniszczeń, uszkodzeń lub braku wyposażenia pokoju obciążą Gościa kosztami związanymi z naprawą  uszkodzonego oraz uzupełnieniem brakującego lub zniszczonego wyposażenia, a także kosztami związanymi z koniecznością remontu pokoju, o ile takie wystąpią. Powyższe nie wyłącza roszczeń Obiektu wobec Gościa z tytułu naprawienia szkody związanej z utratą korzyści spowodowaną wyłączeniem pokoju z użytkowania.
 3. W przypadku, gdy Gość w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów  lub innych Gości, nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi,  Obiekt zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Gościowi pobytu i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres. Gość zobowiązany jest opuścić Obiekt do godz. 11.00 dnia następującego po dniu, w którym nastąpiło wypowiedzenie pobytu.
 4. Inne zasady dotyczące  pobytu w Obiekcie mogą być uzgadnianie indywidualnie między Obiektem a Gościem, w tym odstępstwa od zasad ustalonych w niniejszym Regulaminie.